escaenfrpt
+34 977 470 031 · comes@comes.es

 • Presentació

  EMPRESA ESPECIALISTA EN CARGOLS SENSE FI I TRANSPORT DE PRODUCTES A GRANEL


  60 anys fabricant solucions a nivell mundial, en diversos sectors (agropecuari, alimentari, biomassa, reciclatge, químic, miner, mediambiental ... etc).

  El nostre Departament Tècnic treballa en la millora i innovació constant dels equips que fabriquem, també col·laboren en el disseny i Assessorament dels projectes i necessitats dels nostres clients.

  Un altre servei que els oferim és el de tall i plegat.

  LES NOSTRES INSTAL·LACIONS:

  • 10.000m² Edificats (8 naus industrials)
  • 50.000m² Sense edificar.
 • Història

  HISTÒRIA (Tradició)

  • Anys 50: L'activitat de l'empresa s'inicia, en un petit taller a nivell local, per atendre les necessitats de reparació i construcció de maquinària agrícola.
  • Anys 70: L'esperit emprenedor de la família, al costat de les necessitats agrícoles i industrials del mercat nacional, contribueixen a la creació de l'empresa pionera en la fabricació de rosca helicoïdal.
  • Anys 80: Es crea una nova divisió dins de l'empresa que compta amb un Departament d'I + D, on es defineixen els equips i s'innova en nous productes. És en aquesta època, quan es comença a fabricar maquinària.
  • Anys 90: En els anys 90, ens especialitzem en maquinària per a Cooperatives Agrícoles, Almàsseres, en Plantes de Compostatge i Depuradores i en els seus subproductes com l'assecat de fangs i de residus urbans.
  • Anys 2000: Al 2005 es crea una divisió per al Servei de Tall de Peces d'Alta Precisió en el camp de la subcontractació.
 • Diferenciació

  LES CLAUS MÉS IMPORTANTS SOBRE COMES:


  1. EXPERIÈNCIA DES DE 1970.
   Operaris qualificats i amb molta experiència tècnica. Muntadors per donar un millor servei al client.
  2. COMES ÉS UNA EMPRESA FABRICANT:
   Fabricació de forma integral, gairebé tots els components per als equips (cargols sense fi, espirals, canals, tall de peces per làser, mecanització, pintura i muntatge)
   Fabricació d'extrem a extrem des que entra la xapa fins que surt la màquina acabada.
  3. ADAPTABILITAT A CADA PROJECTE:
   Un punt fort de ser fabricants, és la flexibilitat per adaptar-nos a diferents materials i mides, fora del catàleg, segons les necessitats dels nostres clients.
   Donem solucions a problemes tècnics independentment de qui hagi fabricat la instal·lació, encara que en la major part de casos implica fer el canvi de maquinària.
  4. SERVEI I ASSESSORAMENT:
   L'empresa disposa d'un servei d'assessorament al client per recomanar com ha de ser la maquinària que necessita, quins són els punts febles del seu projecte, etc. Gràcies a aquest servei, els clients parlen molt bé de COMES. Aquest argument és fonamental per convèncer els clients potencials.
  5. DISTRIBUCIÓ PRÒPIA:
   Disposem de transport propi, amb unes rutes preestablertes, per donar servei al client. Podent fer programacions periòdiques. Tenim diversos dipòsits, per agilitzar els lliuraments de materials estàndard.
  6. INSTAL·LACIONS:
   10.000m² edificades + 50.000m² sense edificar. Es disposa d'instal·lacions adequades per a la realització de proves. Permet convidar al client perquè vegi com funciona la maquinària abans de passar la comanda.
  7. DIVERSIFICACIÓ en molts sectors industrials:
   Es disposa de moltes referències d'obra en molts sectors. COMES és especialista en molts sectors i, d'aquesta manera, es dóna un molt bon servei al client.
  8. QUALITAT DEL PRODUCTE:
   Reputació, imatge de marca, fiabilitat, experiències, etc.
  9. ESTALVI DE MANTENIMENT AL CLIENT:
   Disseny de maquinària totalment desmuntable, i fàcil de canviar components per desgast natural de funcionament.
  10. COMPROMÍS AMB EL CLIENT (ADN DE SERVEI):
   Garantia de 30 mesos per tal d'infondre seguretat en el client.
 • La Direcció de COMES, SA es compromet a definir i aplicar aquesta Política de la Qualitat i Medi Ambient, d'acord amb els següents principis:

  1.- El principal objectiu de COMES, SA és la millora contínua de totes les seves àrees i activitats per tal d'oferir productes que puguin satisfer els requisits del client, a més dels legals i reglamentaris aplicables, per a totes les activitats que realitza l'organització. D'altra banda COMES, SA es compromet a introduir totes aquelles mesures econòmicament viables que comportin un major respecte cap a l'entorn, establint plans per prevenir i reduir la contaminació i minimitzar la generació de residus buscant la preservació dels recursos naturals i energètics.

  2.- Establir un sistema per assegurar el compliment dels objectius marcats per l'empresa a fi de garantir la màxima satisfacció dels nostres clients i el compliment del Sistema de Gestió de la Qualitat i Medi Ambient de l'empresa per a les activitats de:

  • Tall amb màquina làser i plegats de productes metàl·lics.
  • Disseny, fabricació i muntatge de maquinària per al transport, elevació, compactació, separació i emmagatzematge de productes a granel.
  • Fabricació de rosques helicoïdals, espires i molls.

  3.- La Gerència de COMES, SA adquireix el compromís d'assegurar la disponibilitat dels recursos humans, tècnics i materials necessaris per al compliment de la present política.

  4.- Formar i donar suport als nostres treballadors amb l'objectiu que subministrin productes i serveis de qualitat a tots els nostres clients fomentant el respecte al medi ambient, així com comunicar i fomentar la responsabilitat a tots els nivells de l'organització respecte a temes de qualitat i mediambientals a través de programes de formació i informació adequats al personal.

  5.- Establir, desenvolupar i mantenir un ambient de treball que promogui la millora contínua dels nostres processos buscant la màxima eficàcia i eficiència amb la participació de tot el personal de l'organització.

  6.- Comunicar i donar a entendre la nostra missió, visió, valors i objectius a tots els nivells de l'organització, així com les funcions i responsabilitats en matèria de qualitat i medi ambient.

  7.- Assegurar el manteniment del sistema de gestió de la qualitat i medi ambient, mitjançant la realització de les periòdiques auditories que garanteixin l'eficàcia del sistema en el compliment de la present política i objectius, així com la seva adaptació a les circumstàncies que puguin canviar o noves normatives i requisits legals que puguin sorgir.

  8.- Per assolir aquests objectius, la Gerència de COMES, SA adopta un Sistema de Gestió basat en el model de la norma ISO 9001: 2015, aplicable a totes les àrees de l'empresa que incideixen en la qualitat.

  9.- Aquesta Política de la Qualitat i Medi Ambient està a disposició de totes les parts interessades.

  Aquesta política és periòdicament revisada per a la seva adequació al propòsit de l'organització.

  Camarles, a 27 de juny de 2017
  Agustí Comes Pons / Emilio Comes Foraster
  Gerència COMES, SA

 • MISSIÓ

  • Satisfer les necessitats dels clients en tots els productes i serveis que oferim.
  • Liderar el mercat nacional com a fabricant de rosques helicoïdals, espires i molls, i com a dissenyador i fabricant de maquinària per al transport, elevació, compactació, separació i emmagatzematge de productes a granel.
  • Incrementar la nostra presència en els mercats exteriors.
  • Diferenciar-nos dels competidors en qualitat, agilitat del servei i atenció post-venda, i per això busquem l'excel·lència en les nostres seccions de "tall", "rosca" i "maquinària".
  • Fomentar el desenvolupament, formació i mesures de conciliació familiar dels empleats, afavorint un bon entorn de treball i la igualtat d'oportunitats.

  VISIÓ

  • Persones: Ser un bon lloc on treballar, que les persones se sentin inspirades per donar cada dia el millor de si mateixes.
  • Secció de Tall: Realitzar el servei de tall amb làser, amb agilitat, i que satisfaci els desitjos i necessitats dels clients.
  • Secció de Maquinària: Dissenyar, fabricar i oferir maquinària i estructures metàl·liques a mida, segons necessitats del client, i assessorar-los amb la nostra experiència.
  • Secció de Rosca: Fabricar i oferir una variada cartera de productes de qualitat, que s'anticipin i satisfacin els desitjos i necessitats dels clients.
  • Socis: Desenvolupar una xarxa de treball per crear un valor comú i durador.
  • Benefici: Maximitzar el rendiment per als socis alhora que es tenen presents les responsabilitats generals de l'empresa.
  • Productivitat: Ser una organització eficaç i dinàmica.

  VALORS

  • Lideratge: Esforçar-se en donar forma a un futur millor.
  • Col·laboració: Potenciar el talent col·lectiu.
  • Integritat: Ser transparents.
  • Retre comptes: Ser responsables.
  • Passió: Estar compromesos amb el cor i amb la ment.
  • Diversitat: Comptar amb un ampli ventall de productes.
  • Qualitat: recerca de l'excel·lència.
  • Innovació.
  • Orientació al client.
  • Desenvolupament del nostre equip humà.
 • UNE-EN 1090 COMES, SA


  Anglès Español Català Francès Portuguès


  ISO 9001 COMES, SA


  Anglès Español Català Francès Portuguès


  ATEX COMES,SA


  Español